katalogi nakładów rzeczowych

Katalogi Nakładów Rzeczowych od wielu lat ułatwiają kosztorysantom przygotowywanie szczegółowych kosztorysów na roboty budowlane. Kosztorysy sporządzone są właśnie w oparciu o katalogi KNR. Ale czym w ogóle są KNR-y? Co znajduje się w poszczególnych katalogach? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego dzisiejszego wpisu.

Czym jest KNR?

Realizacja robót budowlanych wymaga poniesienia określonych nakładów rzeczowych. Ich specyfikacja i ilość są określone w zestawieniach określanych mianem Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Zastosowanie KNRów jest niezbędne między innymi podczas wykonywania kosztorysów szczegółowych.

Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) są zestawieniami norm ilościowych odnoszącymi się do specyfikacji i ilości nakładów rzeczowych potrzebnych do zrealizowania założonych elementów lub prac budowlanych. Opracowania tego typu mogą dotyczyć odrębnych rodzajów budownictwa lub robót, które są przedstawiane w oznaczeniu danego katalogu za pomocą jednej (w przypadku numeracji trzycyfrowej) lub dwóch cyfr (w przypadku numeracji czterocyfrowej).

Katalogi Nakładów Rzeczowych uwzględniają całościowe procesy technologiczne. Normy te bazują na uśrednionych zakresach robót i procesów roboczych. Każdy katalog KNR zawiera nakłady odnoszące się do aktualnie stosowanych metod realizacji danych robót, z uwzględnieniem obecnie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, materiałów oraz właściwych kwalifikacji pracowników.

Czym jest Katalog Nakładów Rzeczowych?

Katalog nakładów rzeczowych jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące rzeczowych nakładów inwestycyjnych danej jednostki lub przedsiębiorstwa. Katalog ten jest bardzo przydatny dla różnych osób i instytucji, ponieważ pozwala na szybkie i łatwe znalezienie informacji na temat rzeczowych nakładów, takich jak ich rodzaj, ilość, cena, przeznaczenie oraz data zakupu.

Katalog nakładów rzeczowych jest bardzo ważnym narzędziem zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzięki niemu można łatwo kontrolować i zarządzać rzeczowymi nakładami, a także ułatwia on prowadzenie ewidencji i rozliczanie tych nakładów oraz zapewnia pełną transparentność i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.

Katalog nakładów rzeczowych powinien zawierać szczegółowe informacje na temat każdego rzeczowego nakładu, w tym jego rodzaju, ilości, ceny zakupu, przeznaczenia oraz daty zakupu. Powinien również zawierać informacje o stanie technicznym i eksploatacyjnym każdego nakładu, a także o planowanych naprawach i modernizacjach.

Co znajduje się w poszczególnych katalogach KNR?

Katalogi nakładów rzeczowych zawierają nakłady rzeczowe materiałów robocizny oraz sprzętu, które są niezbędne do przygotowania kosztorysu przez kosztorysanta. Znajdziesz tam również komplet informacji i wskazówek, na temat tego, jak powinieneś wykorzystać je w przygotowywanym kosztorysie.

Do jakich celów wykorzystuje się Katalogi Nakładów Rzeczowych?

Katalogi nakładów rzeczowych wykorzystuje się przede wszystkim podczas sporządzania kosztorysów szczegółowych. Bazy te są stosowane także w trakcie wykonywania przedmiarów i obmiarów. W takich przypadkach prowadzi się procedurę korelacji pozycji przedmiaru lub obmiaru oraz jednostek z odpowiednimi pozycjami (tablicami i właściwymi kolumnami) znajdującymi się w danym Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Jak korzystać z Katalogów Nakładów Rzeczowych?

Katalogi KNR to podstawowy zbiór norm nakładów rzeczowych, które są wykorzystywane podczas wyceny kosztu danych robót lub całej inwestycji.

Użycie Katalogów Nakładów Rzeczowych musi być poprzedzone zapoznaniem się z dokumentacją projektową i danymi wyjściowymi do kosztorysowania. Na podstawie zdobytych informacji można określić rodzaj odpowiednich katalogów.

Przed skorzystaniem z danego Katalogu Nakładów Rzeczowych, w pierwszej kolejności warto zgłębić zawarty w nim spis tablic oraz część ogólną i założenia ogólne, w tym te, które odnoszą się do kalkulacji. Dzięki takiemu podejściu można dokładnie ustalić zakres stosowania danego KNR oraz poznać założenia przyjęte w trakcie ustalania norm.

Chcąc wykorzystać informacje zawarte w tablicach należy zapoznać się z założeniami szczegółowymi przedstawionymi na początku danego rozdziału. Wybierając dany nakład w konkretnym KNR należy wziąć pod uwagę zakresy robót wskazane w opisie nad rozpatrywaną tablicą. Trzeba pamiętać, że nie ma tam wymienionych robót o charakterze drobnym i drugorzędnym, ale są one uwzględnione w normach nakładów. Podobnie jest z transportem technologicznym materiałów.

Należy pamiętać, że normy KNR są traktowane jako maksymalne. Z tego względu nie można ich zawyżać (wyjątkiem są przypadki określone w danym katalogu).

Kiedy powinienem zastosować KNR a kiedy KNNR?

KNNR czyli Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych są modyfikacją Katalogów Nakładów Rzeczowych. Zestawienia tego typu są obligatoryjnie wykorzystywane w przypadku kosztorysów inwestorskich dotyczących inwestycji objętych planem zamówień publicznych. KNNR są brane pod uwagę przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych, które są z kolei niezbędne w celu określenia wartości cen jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Gdzie zamówić drukowane katalogi KNR?

Katalogi nakładów rzeczowych możesz zamówić w wielu sklepach internetowych, w formie drukowanej lub w formie elektronicznej. Wielu producentów programów do kosztorysowania posiada w swojej ofercie katalogi KNR.

Warto w tym celu sprawdzić ofertę poszczególnych producentów oprogramowania do kosztorysowania. Należy jednak pamiętać, że każdy jeden program do kosztorysowania jest uzbrojony we własny zestaw katalogów norm.

Programy do kosztorysowania różnią się pomiędzy sobą zestawami wykorzystanych katalogów norm – pamiętaj, aby przed zakupem zweryfikować, które z nich występują w danych programie do kosztorysowania.

Wykaz katalogów nakładów rzeczowych

KNCK 1 – Nawierzchnie drogowe
KNCK 7 – Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNK 2-06 – Nawierzchnie ulic i placów
KNK 2-11 – Melioracje
KNK 7-28 – Drobne roboty budowlane występujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych
KNKRB 1 – Roboty ziemne
KNKRB 2 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNKRB 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNKRB 4t1 – Instalacje sanitarne. Tom I
KNKRB 4t2 – Instalacje sanitarne. Tom II
KNKRB 5 – Instalacje elektryczne
KNKRB 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNNR-W 1 – Roboty ziemne
KNNR-W 2 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR-W 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR-W 4 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KNNR-W 5 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KNNR-W 9 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR-W 10 – Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNNR 1 – Roboty ziemne
KNNR 2 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 4 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KNNR 5 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNNR 7 – Konstrukcje metalowe
KNNR 8 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNNR 9 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR 10 – Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNNR 11 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNP 1 – Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne, montaż i demontaż żurawi budowlanych, rozbiórki i wyburzenia budynków, budowa i konserwacja terenów zielonych
KNP 2 – Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)
KNP 4 – Roboty ogólnobudowlane remontowe
KNP 5 – Roboty montażowe instalacji
KNP 7-01 – Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne
KNP 7-02 – Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych
KNP 7-03 – Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej
KNP 7-04 – Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
KNP 7-05 – Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych
KNP 8 – Roboty montażowe różne
KNP 16 – Roboty torowe
KNP 18-01 – Montaż instalacji elektrycznych
KNP 18-03 – Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
KNP 18-04 – Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
KNP 18-08 – Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej
KNP 18-09 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych
KNP 18-13 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
KNP 18-22 – Montaż oświetlenia zewnętrznego
KNP 18-23 – Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
KNP 18-34 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn
KNP 18-36 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych
KNP 18-38 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.
KNP 18-41 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych
KNP 18-44 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych
KNP 18-46 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych
KNP 18-90 – Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym
KNP 19 – Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów
KNP 21 – Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej
KNR-W 2-01 – Budowle i roboty ziemne
KNR-W 2-01r97 – Budowle i roboty ziemne
KNR-W 2-02 – Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-02r03 – Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-02r97 – Konstrukcje budowlane
KNR-W 2-05 – Konstrukcje metalowe
KNR-W 2-15 – Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR-W 2-16 – Izolacje termiczne
KNR-W 2-16r92 – Izolacje termiczne
KNR-W 2-17 – Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR-W 2-18 – Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR-W 2-19 – Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR-W 2-20 – Zewnętrzna sieć cieplna
KNR-W 2-25 – Urządzenia placu budowy
KNR-W 2-37 – Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm
KNR-W 4-01 – Roboty remontowe budowlane
KNR-W 4-01r97 – Roboty remontowe budowlane
KNR-W 4-02 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR-W 4-03 – Roboty remontowe elektryczne
KNR-W 5-05 – Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR-W 5-07 – Urządzenia teletransmisyjne
KNR-W 5-08 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR-W 5-10 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR-W 7-02 – Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR-W 7-04 – Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR-W 7-07 – Montaż pomp i sprężarek
KNR-W 7-09 – Rurociągi technologiczne i armatura
KNR-W 7-10 – Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR-W 7-11 – Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR-W 7-12 – Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR-W 7-13 – Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR-W 7-20 – Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR-W 7-21 – Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 0-10 – Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
KNR 0-11 – Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
KNR 0-11r95 – Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
KNR 0-12 – Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 0-12r96 – Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 0-13 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
KNR 0-14 – Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
KNR 0-15 – Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
KNR 0-16 – Roboty murowe w technologii “YTONG”
KNR 0-17 – System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT
KNR 0-18 – Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
KNR 0-19 – Stolarka PCW, aluminium
KNR 0-20 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI
KNR 0-21 – Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
KNR 0-22 – Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
KNR 0-23 – Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków – ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER
KNR 0-24 – Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
KNR 0-25 – Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNR 0-26 – System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
KNR 0-27 – Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 0-28 – Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 0-29 – Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10
KNR 0-30 – Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych
KNR 0-31 – Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
KNR 0-32 – Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY
KNR 0-33 – Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 0-34 – Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex
KNR 0-35 – Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
KNR 0-36 – Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11
KNR 0-37 – System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
KNR 0-38 – Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR
KNR 0-39 – Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
KNR 0-40 – Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers
KNR 0-41 – Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-44 – Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-45 – Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych
KNR 2-01 – Budowle i roboty ziemne
KNR 2-01u1 – Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI
KNR 2-02 – Konstrukcje budowlane
KNR 2-02s – Konstrukcje budowlane
KNR 2-02u1 – Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN
KNR 2-02u2 – Konstrukcje budowlane
KNR 2-03 – Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 2-04 – Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
KNR 2-05 – Konstrukcje metalowe
KNR 2-09 – Nawierzchnie tramwajowe
KNR 2-10 – Fundamenty specjalne
KNR 2-11 – Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia melioracji wodnych
KNR 2-13 – Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
KNR 2-14 – Konstrukcje budowli morskich
KNR 2-15 – Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 2-15u1 – Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające
KNR 2-15u2 – Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
KNR 2-16 – Izolacje termiczne
KNR 2-17 – Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR 2-18 – Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 2-19 – Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-19u1 – Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-20 – Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 2-20u1 – Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych
KNR 2-21 – Tereny zieleni
KNR 2-22 – Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 2-23 – Terenowe urządzenia sportowe
KNR 2-25 – Urządzenia placu budowy
KNR 2-26 – Roboty specjalistyczne budowy Metra (Biuletyn 3A/86)
KNR 2-28 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 2-31u1 – Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej
KNR 2-33 – Konstrukcje mostowe
KNR 2-33r90 – Konstrukcje mostowe
KNR 2-37 – Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNR 4-01 – Roboty remontowe budowlane
KNR 4-01u1 – Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej
KNR 4-02 – Roboty remontowe instalacyjne
KNR 4-02u1 – Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej
KNR 4-03 – Roboty remontowe elektryczne
KNR 4-03u1 – Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych
KNR 4-04 – Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
KNR 4-05t1 – Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I
KNR 4-05t2 – Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II
KNR 4-06 – Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 4-07 – Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
KNR 5-01 – Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
KNR 5-01u1 – Układanie kabli typu TKM i XTKMX
KNR 5-02 – Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
KNR 5-03t1 – Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I
KNR 5-03t2 – Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II
KNR 5-04 – Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
KNR 5-05 – Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR 5-06 – Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
KNR 5-07 – Urządzenia teletransmisyjne
KNR 5-08 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR 5-08u1 – Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych, mocowanie przewodów za pomocą wsuwek plastikowych
KNR 5-08u2 – Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
KNR 5-09 – Sieci trakcyjne miejskie
KNR 5-10 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 5-10u1 – Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych
KNR 5-12 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia
KNR 5-12u1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi
KNR 5-13 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
KNR 5-14 – Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV
KNR 5-15 – Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-15r84 – Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-16 – Wyposażenie elektryczne suwnic
KNR 5-18 – Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
KNR 5-24 – Kolejowa sieć trakcyjna
KNR 5-26 – Urządzenia sterowania ruchem kolejowym
KNR 7-01 – Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych
KNR 7-02 – Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR 7-03 – Urządzenia transportowo-podnośne
KNR 7-04 – Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR 7-06 – Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych
KNR 7-07 – Montaż pomp i sprężarek
KNR 7-08 – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-08r98 – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-09 – Rurociągi technologiczne i armatura
KNR 7-10 – Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR 7-11 – Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR 7-12 – Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR 7-13 – Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR 7-14 – Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza
KNR 7-15 – Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych
KNR 7-16 – Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR 7-19 – Urządzenia gazownicze
KNR 7-20 – Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 7-21 – Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 7-22 – Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego
KNR 7-23 – Montaż urządzeń włókienniczych
KNR 7-24 – Urządzenia i instalacje chłodnicze
KNR 7-28 – Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 7-29 – Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych
KNR 7-30 – Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich
KNR 7-33 – Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych
KNR 7-34 – Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych
KNR 9-01 – Ścianki murowane systemu SILKA M
KNR 9-02 – Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
KNR 9-03 – Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich
KNR 9-04 – Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych – CERABUD KROTOSZYN
KNR 9-05 – Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA
KNR 9-06 – Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
KNR 9-07 – Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC
KNR 9-07r04 – Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC
KNR 9-07r10 – Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU
KNR 9-08 – Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
KNR 9-08r04 – Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
KNR 9-09 – Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF
KNR 9-10 – Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
KNR 9-10r05 – Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
KNR 9-11 – Geosyntetyki w robotach ziemnych
KNR 9-12 – Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne – PAROC
KNR 9-13 – Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL
KNR 9-14 – Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL SA
KNR 9-15 – Roboty izolacyjne w systemie “Bezpieczny Fundament ICOPAL”
KNR 9-16 – Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT
KNR 9-17 – Roboty murowe w systemie H+H
KNR 9-18 – Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT
KNR 9-19 – Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR
KNR 9-20 – Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
KNR 9-21 – Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą
KNR 9-22 – Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie
KNR 9-23 – Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf
KNR 9-24 – Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf
KNR 9-25 – Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell
KNR 9-26 – Zewnętrzne odwodnienia liniowe
KNR 9-27 – Ocieplenie ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit
KNR 9-28 – Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK
KNR 9-29 – Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K
KNR 9-30 – Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego
KNR 9-31 – Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT
KNR 9-34 – Technologia osuszania PRINZ – zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach
KNR 9-35 – Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania
KNR 13-01 – Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego
KNR 13-02 – Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego
KNR 13-04 – Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-06 – Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń
KNR 13-07 – Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego
KNR 13-08 – Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-09 – Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego
KNR 13-11 – Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu
KNR 13-12 – Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych
KNR 13-13 – Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych
KNR 13-14 – Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-15 – Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni
KNR 13-16 – Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-18 – Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego
KNR 13-19 – Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.
KNR 13-20 – Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych
KNR 13-21 – Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-22 – Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 13-23 – Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-24 – Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-25 – Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-26 – Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 15-01 – Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
KNR 15-02 – Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I
KNR 17-07 – Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNR 19-01 – Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)
KNR 21-01 – Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR AL-01 – Systemy alarmowe
KNR AT-03 – Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
KNR AT-04 – Nawierzchnie na drogach i ulicach – wzmacnianie i oznakowanie poziome
KNR AT-05 – Rusztowania systemowe Baumann – Mostostal
KNR AT-06 – Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
KNR AT-07 – Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
KNR AT-09 – Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne
KNR AT-10 – Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC – Multimedia Connect
KNR AT-12 – Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips
KNR AT-17 – Wiercenie i cięcie techniką diamentową
KNR AT-33 – Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN
KNR AT-36 – Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking
KNR AT-43 – Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS
KNR AT-43a – Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS – płyty 4PRO™
KNR AT-46 – Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC
KNR BC-01 – Roboty budowlane w systemie YTONG
KNR BC-01r02 – Roboty budowlane w systemie YTONG
KNR BC-02 – Roboty budowlane w systemie Schomburg
KNR BO-12 – Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk
KNRDL 1 – Badania ultradzwiękowe
KNR EM-01 – Okablowanie strukturalne EmiterNet
KNR INSTAL – Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
KNR K-01 – Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych – System OMBRAN
KNR K-02 – Roboty murowe w technologii SILKA
KNR K-03 – Systemy kominowe Schiedel
KNR K-03r03 – Systemy kominowe Schiedel
KNR K-04 – Roboty budowlane w technologii Kreisel
KNR K-05 – Krycie dachów w systemie BRAAS
KNR K-05r02 – Krycie dachów dachówkami BRAAS
KNR K-05r10 – Krycie dachów dachówkami BRAAS
KNR K-05r12 – Krycie dachów w systemie BRAAS
KNR K-06 – Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO
KNR K-06r12 – Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO
KNR K-07 – Roboty budowlane w technologii Saint-Gobain Weber Terranova
KNR K-08 – Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
KNR K-09 – Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX
KNR K-10 – Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD
KNR K-11 – Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie
KNR K-12 – Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych – system MC Bauchemie
KNR K-13 – Posadzki przemysłowe – system MC-Bauchemie
KNR K-17 – System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg
KNR K-18 – Ocieplenia stropów w systemach BOLIX
KNR K-21 – Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN
KNR K-24 – Nowe technologie. Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel
KNR K-25 – Technologie ocieplania budynków w systemach Sto
KNR K-28 – Roboty murowe w technologii SILKA E
KNR K-29 – Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
KNR K-29r09 – Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
KNR K-29r13 – Złożone systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
KNR K-30 – Roboty budowlane w systemie Porotherm
KNR K-30r07 – Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża
KNR K-31 – Roboty budowlane w technologii ATLAS
KNR K-32 – Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS
KNR K-33 – Roboty elewacyjne w technologii ATLAS
KNR K-35 – Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers
KNR K-36 – Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie
KNR K-37 – Cementacja rurociągów, remont kanałów metodą “rękawa”
KNR K-38 – Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT
KNR K-39 – Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST
KNR K-40 – Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego
KNR K-41 – Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel
KNR K-42 – Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych
KNR K-43 – Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie
KNR K-44 – Systemy stropowe KONBET
KNR K-45 – System odwodnienia dachu RHEINZINK
KNR K-45r11 – System odwodnienia dachu i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk RHEINZINK
KNR K-46 – Roboty budowlane w technologii Kreisel
KNR K-47 – Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych
KNR K-48 – Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów
KNR K-49 – Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
KNR K-49r12 – Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX
KNR K-50 – Roboty murowe w technologii Silka Tempo
KNR K-51 – Roboty budowlane w technologii Izolex
KNR K-52 – Montaż systemów fotowoltaicznych
KNR K-53 – Nawierzchnie z tworzyw sztucznych
KNR K-54 – Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach
KNR K-55 – Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX
KNR K-56 – Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL
KNR K-56r18 – Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL
KNR K-57 – Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym
KNR K-58 – Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX
KNR K-59 – Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych
KNR K-60 – Krycie dachów w systemie BRAAS
KNR K-61 – Praca deskowań konstrukcji żelbetowych i betonowych w trakcie dojrzewania betonu
KNR K-62 – Obudowa płytowa przestawna CITYBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-63 – Obudowa płytowa przestawna MINIBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-64 – Obudowa płytowa przestawna STANDARDBOX ścian wykopów liniowych
KNR K-65 – Ścianki szczelne stalowe wwibrowywane
KNR K-66 – Obudowa płytowa słupowa OWS ścian wykopów liniowych
KNR K-67 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit
KNR SEK-02-01 – Roboty murowe
KNR SEK-02-03 – Tarasy i balkony – hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe
KNR SEK-05-08T – System automatyki obiektowej TECOAMT “inteligentny budynek”
KNR SEK-06-01 – Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
KNR SEK-06-01r03 – Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska
KNR-K 2-15 – Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową – uzupełnienie do KNR 2-15
KNR-K 2-17 – Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej
KNR-K 2-31 – Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – uzupełnienie do KNR 2-31
KNR-K 7-04 – Urządzenia oczyszczalni ścieków
KNZ 15 – Nowe Technologie w Budownictwie.Izolacje
KNZ ALPI – Przemysłowe techniki alpinistyczne
KPRR 1 – Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
KPRR 2 – Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H
KPRR 3 – Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H
KPRR 4 – Kotły parowe o wydajności 51-130t/h
KPRR 5 – Kotły parowe o wydajności 50 T/H
KPRR 6 – Kotły wodne o wydajności do 120Gcal
KPRR 7 – Armatura i rurociągi
KPRR 9 – Turbiny 13uk 125-6
KPRR 10 – Turbiny WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50
KPRR 11 – Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW
KPRR 12 – Łopatkowanie wirników turbin parowych
KPRR 14 – Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne
KPRR 15 – Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia
KPRR 18 – Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h
KPRR 20 – Turbiny parowe typu 13UP-55-O, 13UP-65-O, 13P-55-O
KPRR 23 – Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne
KPRUE 1 – Urządzenia elektryczne KP/E O-1
KSNR 1 – Roboty ziemne
KSNR 2 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KSNR 2u1 – Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I
KSNR 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane
KSNR 4 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne
KSNR 5 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne
KSNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
KSNR 7 – Konstrukcje metalowe
KSNR 8 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KSNR 9 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KSNR 10 – Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KSNR 11 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
NNRNKB 1 – Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy
NNRNKB 2 – Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki
NNRNKB 3 – Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place
NNRNKB 4 – Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie
NNRNKB 5 – Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania
NNRNKB 6 – Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres
NNRNKB 7 – Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia
NNRNKB 8 – Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania
NNRNKB 9 – Tynki i okładziny zewnętrzne
NNRNKB 10 – Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
NNRNKB 11 – Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
Pakiet KNR K5+ – Pakiet KNR K5+
TZKNBK I – Roboty transportu wewnętrznego
TZKNBK II – Roboty ziemne
TZKNBK III – Roboty betonowe
TZKNBK IV – Roboty murowe
TZKNBK V – Roboty ciesielskie
TZKNBK VI – Roboty pokrywcze
TZKNBK VII – Roboty izolacyjne
TZKNBK VIIIcz2 – Roboty tynkarskie wewnętrzne
TZKNBK VIIIcz1 – Roboty tynkarskie zewnętrzne
TZKNBK IX – Roboty sztukatorskie
TZKNBK X – Roboty stiukowe
TZKNBK XI – Roboty posadzkarskie
TZKNBK XII – Roboty stolarskie
TZKNBK XIII – Roboty zduńskie
TZKNBK XIV – Roboty szklarskie
TZKNBK XV – Roboty malarskie
TZKNBK XVIcz1 – Roboty kamieniarskie. Obróbka.
TZKNBK XVIcz2 – Roboty kamieniarskie. Montaż
TZKNBK XVII – Roboty instalacji elektrycznych
TZKNBK XVIII – Roboty instalacji sanitarnych
TZKNBK XX – Roboty stolarki artystycznej
TZKNBK XXI – Roboty metaloplastyki kolorowej
TZKNBK XXII – Roboty metaloplastyki żelaznej
TZKNBK XXIII – Roboty blacharki artystycznej
TZKNBK XXIV – Roboty ślusarsko-spawalnicze
TZKNC N-K-I – Malarstwo ścienne
TZKNC N-K-III – Drewno polichromowane i niepolichromowane
TZKNC N-K-V – Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie
TZKNC N-K-VI – Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych
TZKNC N-K-XVII – Konserwacja metalu
ZKMC 1 – Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
ZKNR 2 – Roboty kablowe i stacyjne
ZKNR 039 – Linie optotelekomunikacyjne
ZKNR 040 – Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
ZKNR C-1 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit
ZKNR C-2.1 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan
ZNK 23-01 – Konstrukcje metalowe
ZNR 1 – Transport zewnętrzny materiałów budowlanych

MOŻE SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ...

Jaki program kosztorysowy wybrać?

Spis treści Jaki program do kosztorysowania wybrać?Na co zwrócić uwagę wybierając program…

Czym jest BIM – Building Information Modeling?

BIM (ang. Building Information Modeling) to metoda projektowania i zarządzania budynkami, w…

Kosztorysant budowlany – ile zarabia i czym się zajmuje?

Spis treści Ile zarabia kosztorysant budowlany i jak nim zostać?Czym zajmuje się…

Ile kosztuje ułożenie kostki brukowej w 2024 roku?

Spis treści Kostka brukowa – czym kierować się przy wyborze kostki brukowej?Trwałość…